آنژیوگرافی عروق کرونری قلب توسط دکتر عسگرپور

شاید با شنیدن اینکه شما به آنژیوگرافی نیاز دارید دچار تردید و یا ترس شده اید، مخصوصاً کسانی که در سنین جوانی یا میانسالی هستند ممکن است به خود بگویند، وای، من که سرحال و جوانم، چه شده که پزشکم به من می گوید به آنژیوگرافی نیاز دارم، واقعاً باید این کار را انجام دهم یا پزشکم موضوع را بیش از حد جدی گرفته است. ممکن است اگر انجام هم ندهم اتفاقی نیفتد. چه کار کنم؟ آیا برای انجام آنژیوگرافی هزینه کنم؟ در هر صورت، به شما توصیه میکنم مطالبی